ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานครู
ชื่อผลงาน : วิจัยในชั้นเรียน เรื่อง ศึกษาพฤติกรรมการไม่ส่งงานของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนทุ่งตะโกวิทยา
ชื่ออาจารย์ : นางสาวมณฑา ลิ่มสกุล
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 15 ม.ค. 2562,13:59  อ่าน 88 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : วิจัยในชั้นเรียน เรื่อง การสำรวจทัศนคติของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนทุ่งตะโกวิทยา ที่มีต่อวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานเกษตร)
ชื่ออาจารย์ : นายผดล อัจกลับ
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายบริหารงบประมาณ
โพสเมื่อ : 09 ม.ค. 2562,13:57  อ่าน 73 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : วิจัยในชั้นเรียน เรื่อง การศึกษาพฤติกรรมการไม่ส่งการบ้านของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ุ6/3 โรงเรียนทุ่งตะโกวิทยา จังหวัดชุมพร
ชื่ออาจารย์ : นางวาสนา ตระหง่าน
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 09 ม.ค. 2562,13:55  อ่าน 59 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : วิจัยในชั้นเรียน เรื่อง การทดลองสอนโดยใช้แบบฝึกทักษะการเขียนสะกดคำกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ชื่ออาจารย์ : นางวรรณี ดุษฎี
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 09 ม.ค. 2562,13:52  อ่าน 62 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : วิจัยในชั้นเรียน เรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเจตคติต่อวิชาฟิสิกส์โดยใช้ชุดการเรียนการสอน เรื่อง งานและพลังงาน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนทุ่งตะโกวิทยา
ชื่ออาจารย์ : นางสาวมยุรา เมษนิคม
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 09 ม.ค. 2562,13:47  อ่าน 75 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : วิจัยในชั้นเรียน เรื่อง การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ด้วยวิธีการสอบย่อยทุกสัปดาห์กับวิธีทดสอบเมื่อจบหน่วยการเรียน
ชื่ออาจารย์ : นางรัชนี บุญทองใหม่
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 09 ม.ค. 2562,13:40  อ่าน 57 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : วิจัยในชั้นเรียน เรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพลงงามแสงเดือนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1 โรงเรียนทุ่งตะโกวิทยา โดยใช้วิธีการสอนแบบเพื่อนช่วยเพื่อน ปีการศึกษา 2560
ชื่ออาจารย์ : นางสาวจีรพร โคมแก้ว
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 09 ม.ค. 2562,13:38  อ่าน 53 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : วิจัยในชั้นเรียน เรื่อง การศึกษาผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้แบบจำลองความคิด เรื่อง พันธะไอออนิก ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนทุ่งตะโกวิทยา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
ชื่ออาจารย์ : นางสาวสิริวรรณ แก้วอุดม
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 09 ม.ค. 2562,13:36  อ่าน 62 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : วิจัยในชั้นเรียน เรื่อง การพัฒนาทักษะการจำคำศัพท์และการอ่านออกเสียงคำศัพท์ภาษาจีน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีทีี1 โรงเรียนทุ่งตะโกวิทยา
ชื่ออาจารย์ : นางสาวญดา เพชรดำ
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 09 ม.ค. 2562,13:33  อ่าน 67 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : วิจัยในชั้นเรียน เรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการทำงานร่วมกับผู้อื่นของนักเรียน ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
ชื่ออาจารย์ : นางสาวศันสนีย์ แก้วแหวน
ตำแหน่ง : พนักงานราชการ
โพสเมื่อ : 09 ม.ค. 2562,13:32  อ่าน 43 ครั้ง
รายละเอียด..