ผลงานครู
ชื่อผลงาน : วิจัยในชั้นเรียน เรื่อง การฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ
ชื่ออาจารย์ : นางสาวนิตยา คำบุญเหลือ
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 26 มิ.ย. 2562,23:19  อ่าน 752 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : วิจัยในชั้นเรียน เรื่อง การพัฒนาการอ่านออกเสียงคำควบกล้ำของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
ชื่ออาจารย์ : นางสาวปิยธิดา มีเมตตา
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 26 มิ.ย. 2562,23:16  อ่าน 913 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : วิจัยในชั้นเรียน เรื่อง การพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้สถานการณ์จำลอง
ชื่ออาจารย์ : นางนันท์นภัส นุ้ยพ่วง
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 26 มิ.ย. 2562,23:09  อ่าน 661 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : วิจัยในชั้นเรียน เรื่อง การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องการวัดกระแสไฟฟ้าของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนทุ่งตะโกวิทยา โดยใช้แบบฝึกทักษะ
ชื่ออาจารย์ : นางวงเดือน อัจกลับ
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 26 มิ.ย. 2562,23:01  อ่าน 659 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : วิจัยในชั้นเรียน เรื่อง การประยุกต์เรื่องความสัมพันธ์เชิงฟังก์ชัันระหว่างข้อมูลกับชีวิตประจำวัน
ชื่ออาจารย์ : นางสาววรรณี เทพสุวรรณ
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 26 มิ.ย. 2562,22:59  อ่าน 607 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : วิจัยในชั้นเรียน เรื่อง การส่งเสริมเจตคติในการส่งงานของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ชื่ออาจารย์ : นางสาวศันสนีย์ แก้วแหวน
ตำแหน่ง : พนักงานราชการ
โพสเมื่อ : 26 มิ.ย. 2562,22:58  อ่าน 599 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : วิจัยในชั้นเรียน เรื่อง ส่งเสริมทักษะการศึกษาความรู้วิทยาศาสตร์ของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
ชื่ออาจารย์ : นางวราภรณ์ ถือแก้ว
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 26 มิ.ย. 2562,22:52  อ่าน 640 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : วิจัยในชั้นเรียน เรื่อง ศึกษาพฤติกรรมความรับผิดชอบในการเรียนวิชาสุขศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้แบบสอบถาม
ชื่ออาจารย์ : นางสาวมณฑา ลิ่มสกุล
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 26 มิ.ย. 2562,22:49  อ่าน 876 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : วิจัยในชั้นเรียน เรื่อง การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา ฟิสิกส์ 5 ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวการสืบเสาะหาความรู้แบบ 5E
ชื่ออาจารย์ : นางสาวมยุรา เมษนิคม
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 26 มิ.ย. 2562,22:42  อ่าน 718 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : วิจัยในชั้นเรียน เรื่อง ความพึงพอใจต่อการเรียนการสอนโดยผ่าน Google Classroom ของนักเรียนโรงเรียนทุ่งตะโกวิทยา รายวิชาวิทยาการคำนวณ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
ชื่ออาจารย์ : นางสาวพรสุภา มหาทรัพย์
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 26 มิ.ย. 2562,22:18  อ่าน 922 ครั้ง
รายละเอียด..