ผลงานครู
ชื่อผลงาน : วิจัยในชั้นเรียน เรื่อง การฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ
ชื่ออาจารย์ : นางสาวนิตยา คำบุญเหลือ
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 26 มิ.ย. 2562,23:19  อ่าน 574 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : วิจัยในชั้นเรียน เรื่อง การสร้างผลงานทัศนศิลป์ด้วยทัศนธาตุและองค์ประกอบศิลป์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2/2561
ชื่ออาจารย์ : นางสาวภัทราภรณ์ นุ้ยบุตร
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 26 มิ.ย. 2562,23:18  อ่าน 1342 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : วิจัยในชั้นเรียน เรื่อง การพัฒนาการอ่านออกเสียงคำควบกล้ำของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
ชื่ออาจารย์ : นางสาวปิยธิดา มีเมตตา
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 26 มิ.ย. 2562,23:16  อ่าน 748 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : วิจัยในชั้นเรียน เรื่อง การพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้สถานการณ์จำลอง
ชื่ออาจารย์ : นางนันท์นภัส นุ้ยพ่วง
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 26 มิ.ย. 2562,23:09  อ่าน 510 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : วิจัยในชั้นเรียน เรื่อง การศึกษาพฤติกรรมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 โรงเรียนทุ่งตะโกวิทยาเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ในเรื่องการไม่ส่งงาน/การบ้าน
ชื่ออาจารย์ : นางสาวปิยวรรณ สุระชิต
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 26 มิ.ย. 2562,23:07  อ่าน 590 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : วิจัยในชั้นเรียน เรื่อง การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องการวัดกระแสไฟฟ้าของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนทุ่งตะโกวิทยา โดยใช้แบบฝึกทักษะ
ชื่ออาจารย์ : นางวงเดือน อัจกลับ
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 26 มิ.ย. 2562,23:01  อ่าน 504 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : วิจัยในชั้นเรียน เรื่อง การประยุกต์เรื่องความสัมพันธ์เชิงฟังก์ชัันระหว่างข้อมูลกับชีวิตประจำวัน
ชื่ออาจารย์ : นางสาววรรณี เทพสุวรรณ
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 26 มิ.ย. 2562,22:59  อ่าน 469 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : วิจัยในชั้นเรียน เรื่อง การส่งเสริมเจตคติในการส่งงานของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ชื่ออาจารย์ : นางสาวศันสนีย์ แก้วแหวน
ตำแหน่ง : พนักงานราชการ
โพสเมื่อ : 26 มิ.ย. 2562,22:58  อ่าน 453 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : วิจัยในชั้นเรียน เรื่อง ส่งเสริมทักษะการศึกษาความรู้วิทยาศาสตร์ของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
ชื่ออาจารย์ : นางวราภรณ์ ถือแก้ว
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 26 มิ.ย. 2562,22:52  อ่าน 494 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : วิจัยในชั้นเรียน เรื่อง ศึกษาพฤติกรรมความรับผิดชอบในการเรียนวิชาสุขศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้แบบสอบถาม
ชื่ออาจารย์ : นางสาวมณฑา ลิ่มสกุล
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 26 มิ.ย. 2562,22:49  อ่าน 657 ครั้ง
รายละเอียด..