ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานครู
ชื่อผลงาน : วิจัยในชั้นเรียน เรื่อง การฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ
ชื่ออาจารย์ : นางสาวนิตยา คำบุญเหลือ
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
โพสเมื่อ : 26 มิ.ย. 2562,23:19  อ่าน 313 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : วิจัยในชั้นเรียน เรื่อง การสร้างผลงานทัศนศิลป์ด้วยทัศนธาตุและองค์ประกอบศิลป์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2/2561
ชื่ออาจารย์ : นางสาวภัทราภรณ์ นุ้ยบุตร
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
โพสเมื่อ : 26 มิ.ย. 2562,23:18  อ่าน 729 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : วิจัยในชั้นเรียน เรื่อง การพัฒนาการอ่านออกเสียงคำควบกล้ำของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
ชื่ออาจารย์ : นางสาวปิยธิดา มีเมตตา
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
โพสเมื่อ : 26 มิ.ย. 2562,23:16  อ่าน 422 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : วิจัยในชั้นเรียน เรื่อง การพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้สถานการณ์จำลอง
ชื่ออาจารย์ : นางนันท์นภัส นุ้ยพ่วง
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 26 มิ.ย. 2562,23:09  อ่าน 261 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : วิจัยในชั้นเรียน เรื่อง การศึกษาพฤติกรรมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 โรงเรียนทุ่งตะโกวิทยาเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ในเรื่องการไม่ส่งงาน/การบ้าน
ชื่ออาจารย์ : นางสาวปิยวรรณ สุระชิต
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 26 มิ.ย. 2562,23:07  อ่าน 335 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : วิจัยในชั้นเรียน เรื่อง การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องการวัดกระแสไฟฟ้าของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนทุ่งตะโกวิทยา โดยใช้แบบฝึกทักษะ
ชื่ออาจารย์ : นางวงเดือน อัจกลับ
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 26 มิ.ย. 2562,23:01  อ่าน 226 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : วิจัยในชั้นเรียน เรื่อง การประยุกต์เรื่องความสัมพันธ์เชิงฟังก์ชัันระหว่างข้อมูลกับชีวิตประจำวัน
ชื่ออาจารย์ : นางสาววรรณี เทพสุวรรณ
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 26 มิ.ย. 2562,22:59  อ่าน 228 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : วิจัยในชั้นเรียน เรื่อง การส่งเสริมเจตคติในการส่งงานของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ชื่ออาจารย์ : นางสาวศันสนีย์ แก้วแหวน
ตำแหน่ง : พนักงานราชการ
โพสเมื่อ : 26 มิ.ย. 2562,22:58  อ่าน 232 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : วิจัยในชั้นเรียน เรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/4 โดยใช้วิธีการสอนแบบผังมโนทัศน์
ชื่ออาจารย์ : นางสาวดาราวดี บรรจงช่วย
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายงานกิจการนักเรียน
โพสเมื่อ : 26 มิ.ย. 2562,22:55  อ่าน 250 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : วิจัยในชั้นเรียน เรื่อง ส่งเสริมทักษะการศึกษาความรู้วิทยาศาสตร์ของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
ชื่ออาจารย์ : นางวราภรณ์ ถือแก้ว
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 26 มิ.ย. 2562,22:52  อ่าน 250 ครั้ง
รายละเอียด..