คณะกรรมการนักเรียน
ชื่อ-นามสกุล : นายวริศ สารพิษ
ตำแหน่ง : ประธานนักเรียน
ระดับชั้น : 6/1
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวชนันท์ดา ชูมี
ตำแหน่ง : รองประธานนักเรียน
ระดับชั้น : 6/2
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวอติกานต์ คงมี
ตำแหน่ง : รองประธานนักเรียน
ระดับชั้น : 6/1
ชื่อ-นามสกุล : นายวงศ์ชนะ ขาวไกรรัตน์
ตำแหน่ง : รองประธานนักเรียน
ระดับชั้น : 6/1
ชื่อ-นามสกุล : นายธนพงษ์ คงทอง
ตำแหน่ง : รองประธานนักเรียน
ระดับชั้น : 6/1
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวกัลยรัตน์ โมรา
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : 6/1
ชื่อ-นามสกุล : นายกฤษฎา ใจเพชร
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : 5/2
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวปฐมาวดี อรุณเมธี
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : 6/1
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวสุธาทิพย์ ลิ้มสุวรรณ
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : 5/2
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวนันทิพัฒน์ ไชยณรงค์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : 6/2
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวจุฬาลักษณ์ ชุ่มเสนา
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : 6/1
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวปิยนันท์ อินทร์ชนะ
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : 6/1
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวสุวรรณี แช่มช้อย
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : 6/1
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวภารดี จันทร์ส่อง
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : 6/1
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวภัศรา จันทร์ส่อง
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : 6/1
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวรักษิตา สุกรี
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : 6/2
ชื่อ-นามสกุล : นายทวีศักดิ์ เมฆนิติ
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : 6/1
ชื่อ-นามสกุล : นางสาววรรณนิสา เข็มทอง
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : 6/1
ชื่อ-นามสกุล : นายอุดมศักดิ์ คงมี
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : 6/1
ชื่อ-นามสกุล : นายเอกราช ชนะพิทักษ์กุล
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : 6/1
ชื่อ-นามสกุล : นายมนัส เขียวปอน
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : 6/1