คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายเกษตรศิลป์ สังขวิจิตร
ตำแหน่ง : ประธานกรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายอำพล ทองแท้
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายผดล อัจกลับ
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายวีรพงษ์ พรหมเพชร
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายดำรงค์ชัย หยีดจันทร์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นางอมาวสี ทองโมทย์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายไพโรจน์ สังข์นวน
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายณรงค์ คงชุม
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้แทนผู้ปกครอง
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวอรัญญา ทองชำนาญ
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ตัวแทนครูโรงเรียนทุ่งตะโกวิทยา
ชื่อ-นามสกุล : ร.ต.อ.สมมาศ เกษแก้ว
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้แทนศิษย์เก่า
ชื่อ-นามสกุล : นางปภัสร ศิริเสถียร
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้แทนองค์กรชุมชน
ชื่อ-นามสกุล : นายวินัย บุญยก
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ชื่อ-นามสกุล : พระครูสุตาภินันท์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ตัวแทนพระภิกษุสงฆ์
ชื่อ-นามสกุล : พระครูสังฆรักษ์ ไสว กนฺตสีโล
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ตัวแทนองค์กรศาสนา
ชื่อ-นามสกุล : นางอิสรีย์ อิฐกอ
ตำแหน่ง : กรรมการและเลขานุการ
ผู้แทนจาก : ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งตะโกวิทยา