ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางนันท์นภัส นุ้ยพ่วง
ครู คศ.2

นายสุภัทย์ ชูขจร
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/4

นางสินีนุช โทอรัญ
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/0

นางสาวบุษยมาศ เพชรพรหม
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1

นางสาวญดา เพชรดำ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/4

นางสาวนิตยา คำบุญเหลือ
ครูผู้ช่วย

นางสาวอารีรัตน์ รอดอุนา