ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสินีนุช โทอรัญ
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นายสุภัทย์ ชูขจร
ครู คศ.2

นางนันท์นภัส นุ้ยพ่วง
ครู คศ.2

นางสาวบุษยมาศ เพชรพรหม
ครู คศ.1