ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางนันท์นภัส นุ้ยพ่วง
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/3

นายสุภัทย์ ชูขจร
ครู คศ.2

นางสินีนุช โทอรัญ
ครู คศ.2

นางสาวบุษยมาศ เพชรพรหม
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/3

นางสาวญดา เพชรดำ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/4

นางสาวนิตยา คำบุญเหลือ
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/4

นางสาวณัฏฐา เทพกูล
ครูผู้ช่วย

นายธัชดล ม่วงพันธ์
ครูอัตราจ้าง