ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางนันท์นภัส นุ้ยพ่วง
ครู คศ.2

นายสุภัทย์ ชูขจร
ครู คศ.2

นางสินีนุช โทอรัญ
ครู คศ.2

นางสาวบุษยมาศ เพชรพรหม
ครู คศ.1

นางสาวญดา เพชรดำ
ครู คศ.1

นางสาวนิตยา คำบุญเหลือ
ครูผู้ช่วย

นางสาวณัฏฐา เทพกูล
ครูผู้ช่วย

นางสาวขวัญฤดี รวดเร็ว
ครูอัตราจ้าง