กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสาวณัฐชยา สุขวรสกุล
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางนันท์นภัส นุ้ยพ่วง
ครู คศ.2

นางสินีนุช โทอรัญ
ครู คศ.2

นางสาวบุษยมาศ เพชรพรหม
ครู คศ.2

นางสาวญดา เพชรดำ
ครู คศ.2

นางสาวนิตยา คำบุญเหลือ
ครู คศ.1

นางสาวณัฏฐา เทพกูล
ครู คศ.1

นางสาวศลิษา หนูบำรุง
ครูผู้ช่วย

นางสาวขวัญฤดี รวดเร็ว
ครูอัตราจ้าง