เจ้าหน้าที่

นางสาวชุติมา รอดอุนา
เจ้าหน้าที่ธุรการ

นางสาวชัญญานุช เนื้อแก้ว
เจ้าหน้าที่พัสดุ

นางสาวกิ่งกาญน์ วงศ์หงษ์
เจ้าหน้าที่ร้านค้าสวัสดิการโรงเรียน

นายเอกพันธ์ สอนละอุ่น
พนักงานรักษาความปลอดภัย

นายณภัทร ปัญจมาตย์
พนักงานรักษาความปลอดภัย

นางมนต์ตรา ไชยเมฆ
นักการภารโรง

นางสาวหนูทิพย์ มูลโคก
นักการภารโรง