ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นางสาวอรัญญา ทองชำนาญ
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นายศักดิ์ดา โพธิ์ผลิ
ครู คศ.3

นายดลคอลิบ นิลสกุล
ครู คศ.1

นางสาวเกษรินทร์ สังขวิจิตร
ครู คศ.1

นายสุวัฒน์ ถิ่นเขาน้อย
ครูช่วยสอน 2