กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นางสาวเกษรินทร์ สังขวิจิตร
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นายศักดิ์ดา โพธิ์ผลิ
ครู คศ.3

นางสาวอรัญญา ทองชำนาญ
ครู คศ.2

สิบเอกศุภชัย อัจจิมากุล
ครู คศ.1

นายธนวัฒน์ อสิเศวตกุล
ครูผู้ช่วย

นายสุวัฒน์ ถิ่นเขาน้อย
ครูช่วยสอน 2