ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นางสาวอรัญญา ทองชำนาญ
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/3

นายศักดิ์ดา โพธิ์ผลิ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5

นายดลคอลิบ นิลสกุล
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/3

นางสาวเกษรินทร์ สังขวิจิตร
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/3

นายสุวัฒน์ ถิ่นเขาน้อย
ครูช่วยสอน 2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/3