ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางสาวอรัญญา ทองชำนาญ
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นายศักดิ์ดา โพธิ์ผลิ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/5

นางสาวพรสุภา มหาทรัพย์
ครู คศ.1

นายสุวัฒน์ ถิ่นเขาน้อย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/5

นายดลคอลิบ นิลสกุล
ครูผู้ช่วย

นางสาวนลินี ภิรมย์ศักดิ์
ครูอัตราจ้าง