ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นางสาวอรัญญา ทองชำนาญ
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นายศักดิ์ดา โพธิ์ผลิ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/0

นายดลคอลิบ นิลสกุล
ครู คศ.1

นายสุวัฒน์ ถิ่นเขาน้อย
ครูช่วยสอน 2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/3

นางสาวนลินี ภิรมย์ศักดิ์
ครูอัตราจ้าง

นางสาวเกษรินทร์ สังขวิจิตร
ครู คศ.1