กลุ่มงานแนะแนว

นางสาวสุกานดา อินทร์แพทย์
ครู คศ.1/หัวหน้างานแนะแนว

นางสาวศิริรัตน์ ปานเนียม
ครูผู้ช่วย