ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
โครงการห้องเรียนกีฬา

นายบัญา คำทุม
ผู้ฝึกสอนวอลเลย์บอล

นายณัฐพล อนิลบล
ผู้ฝึกสอนฟุตบอล

นางสาววนิดา ใจงาม
ผู้ฝึกสอนวอลเลย์บอล

นายยุทธพงษ์ ไกยะวินิจ
ผู้ฝึกสอนฟุตบอล

นายวรยุทธ์ เจริญเดช
ผู้ฝึกสอนฟุตบอล

นายชูศักดิ์ เชื้อชาย
ผู้ฝึกสอนฟุตบอล

นางสาวธัญญารัตน์ ปานอั่ง
นักโภชนาการ

นายวรวิทย์ ยุติมิตร
พนักงานรักษาความปลอดภัย

นางอำนวย เจริญภักดี
พนักงานซักรีด

นางวันเพ็ญ รักขาว
พนักงานซักรีด

นายจิรายุทธ เลื่องตระกูล
ผู้ฝึกสอน

นายปฏิภาณ แก้วประสิทธิ์
พนักงานขับรถ