โครงการห้องเรียนกีฬา

นายเดชาพล ขจรธัญญารัตน์
ครูผู้ช่วย/หัวหน้าโครงการห้องเรียนกีฬา

นายยุทธพงษ์ ไกยะวินิจ
ครูผู้ฝึกสอนกีฬา

นายจิรายุทธ เลื่องตระกูล
ครูผู้ฝึกสอนกีฬา

นายปฏิภาณ แก้วประสิทธิ์
ครูผู้ฝึกสอนกีฬา

นายณัฐพล อนิลบล
นักวิทยาศาสตร์การกีฬา

นางสาวธัญญารัตน์ ปานอั่ง
นักโภชนาการ

นางสาววนิดา ใจงาม
นักกายภาพ

นางวันเพ็ญ รักขาว
พนักงานซักรีด

นายอรรถศักดิ์ ขันทะกะพันธุ์
บุคลากรประจำหอพัก

นายวรวิทย์ ยุติมิตร
พนักงานรักษาความปลอดภัย

นายเติมศักดิ์ ทองสกุล
พนักงานรักษาความปลอดภัย

นายราวิน พิทักษ์สุข
พนักงานขับรถ