โครงการห้องเรียนกีฬา

นายเดชาพล ขจรธัญญารัตน์
ครูผู้ช่วย/หัวหน้าโครงการห้องเรียนกีฬา

นายณัฐพล อนิลบล
นักวิทยาศาสตร์การกีฬา

นางสาววนิดา ใจงาม
นักกายภาพ

นายยุทธพงษ์ ไกยะวินิจ
ครูผู้ฝึกสอนกีฬา

นางสาวธัญญารัตน์ ปานอั่ง
นักโภชนาการ

นายวรวิทย์ ยุติมิตร
พนักงานรักษาความปลอดภัย

นางวันเพ็ญ รักขาว
พนักงานซักรีด

นายจิรายุทธ เลื่องตระกูล
ครูผู้ฝึกสอนกีฬา

นายปฏิภาณ แก้วประสิทธิ์
ครูผู้ฝึกสอนกีฬา

นายเติมศักดิ์ ทองสกุล
พนักงานรักษาความปลอดภัย

นายราวิน พิทักษ์สุข