ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
โครงการห้องเรียนกีฬา

นายพรทิพย์ เชือคำฮด
ผู้ฝึกสอนฟุตบอล

นางสาววนิดา ใจงาม
ผู้ฝึกสอนวอลเลย์บอล

นายธนพล อุ่นเสียม
ผู้ฝึกสอนฟุตบอล

นางสาวธัญญารัตน์ ปานอั่ง
นักโภชนาการ

นายธนพล นุ้ยสุข
นักกายภาพ

นางสาวภาวินี คชรินทร์
นักวิทยาศาสตร์การกีฬา

นายวรวิทย์ ยุติมิตร
พนักงานรักษาความปลอดภัย

นางอำนวย เจริญภักดี
พนักงานซักรีด

นางวันเพ็ญ รักขาว
พนักงานซักรีด