กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นางสาวภัทราภรณ์ นุ้ยบุตร
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

ว่าที่ร้อยตรีคทาวุธ กิ้มเส้ง
ครูผู้ช่วย

นายอรรถพล ฟุกล่อย
ครูผู้ช่วย

นายธีระพงศ์ เหวียดแป้น
ครูอัตราจ้าง