ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯศิลปะ

นางสาวภัทราภรณ์ นุ้ยบุตร
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2

ว่าที่ร้อยตรีคทาวุธ กิ้มเส้ง
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/3

นายอรรถพล ฟุกล่อย
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2

นายธีระพงศ์ เหวียดแป้น
ครูอัตราจ้าง