ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯศิลปะ

นางสาวจีรพร โคมแก้ว
ครู คศ.2

นางสาวภัทราภรณ์ นุ้ยบุตร
ครูผู้ช่วย

นายธีระพงศ์ เหวียดแป้น
ครูอัตราจ้าง