ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯศิลปะ

นายธีระพงศ์ ดำรงพรพิชัย
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นายธีระพงศ์ เหวียดแป้น

นางสาวจีรพร โคมแก้ว
ครู คศ.1