ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯศิลปะ

นางสาวภัทราภรณ์ นุ้ยบุตร
ครู คศ.1

ว่าที่ร้อยตรีคทาวุธ กิ้มเส้ง
ครูผู้ช่วย

นายอรรถพล ฟุกล่อย
ครูผู้ช่วย

นายธีระพงศ์ เหวียดแป้น
ครูอัตราจ้าง