กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นางสาวมณฑา ลิ่มสกุล
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นายเฉลิมพล ประเสริฐศรี
ครู คศ.1

นายเดชาพล ขจรธัญญารัตน์
ครู คศ.1

นายวงศธร พุ่มสุวรรณ
ครูผู้ช่วย

นายสุรวิชญ์ เครือเมฆ

นายกฤษฎา ตู้หงษา

นายพรทิพย์ เชื้อคำฮด
ครูอัตราจ้าง