ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายบุญลือ อยู่พรหม
ครู คศ.2

นางสาวมณฑา ลิ่มสกุล
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายพงศกร บุญญกาศ
ครูอัตราจ้าง

นายเฉลิมพล ประเสริฐศรี
ครูผู้ช่วย

นางสาวธิดารัตน์ หนูบำรุง
ครูขั้นวิกฤต