กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นางสาวมณฑา ลิ่มสกุล
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นายบุญลือ อยู่พรหม
ครู คศ.2

นายเฉลิมพล ประเสริฐศรี
ครู คศ.1

นายเดชาพล ขจรธัญญารัตน์
ครูผู้ช่วย

นายณรรถกร เทพพิพิธ
ครูอัตราจ้าง

นายพรทิพย์ เชื้อคำฮด
ครูอัตราจ้าง