ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายบุญลือ อยู่พรหม
ครู คศ.2

นางสาวมณฑา ลิ่มสกุล
ครู คศ.1

นายพงศกร บุญญกาศ
ครูอัตราจ้าง