ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาวดาราวดี บรรจงช่วย
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางรัชนี บุญทองใหม่
ครู คศ.2

นางจารีย์ ขาวไกรรัตน์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1

นางสาวจันทร์จิรา แท่นแก้ว
ครูผู้ช่วย

ว่าที่ร้อยตรีหญิงนุสรา พงบรรเทา
ครูผู้ช่วย

นางสาวอนงค์นาฏ ช่วยเต็ม
ครูผู้ช่วย

นางสาวศันสนีย์ แก้วแหวน
พนักงานราชการ

นางสาวยุวดี บุรานนท์
ครูอัตราจ้าง

นายพิษณุ เพชรพิรุณ
ครูอัตราจ้าง