กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นางสาวเด่นศุภางค์ เวียนนท์
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นางจารีย์ ขาวไกรรัตน์
ครู คศ.2

นางสาวจันทร์จิรา แท่นแก้ว
ครู คศ.1

ว่าที่ร้อยตรีหญิงนุสรา พงบรรเทา
ครู คศ.1

นางสาวอนงค์นาฏ ช่วยเต็ม
ครู คศ.1

นางสาวลดาวรรณ คงตระกูล
ครูผู้ช่วย

นางสาวขวัญชนก จงไกรจักร
ครูผู้ช่วย

นางสาวศันสนีย์ แก้วแหวน
พนักงานราชการ

นางสาวยุวดี บุรานนท์
ครูอัตราจ้าง

นายพิษณุ เพชรพิรุณ
ครูอัตราจ้าง