ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาวจันทร์จิรา แท่นแก้ว
ครูผู้ช่วย

นางรัชนี บุญทองใหม่
ครู คศ.2

นางจารีย์ ขาวไกรรัตน์
ครู คศ.2

ว่าที่ร้อยตรีหญิงนุสรา พงบรรเทา
ครูผู้ช่วย

นางสาวอนงค์นาฏ ช่วยเต็ม
ครูผู้ช่วย

นางสาวศันสนีย์ แก้วแหวน
พนักงานราชการ

นางสาวยุวดี บุรานนท์
ครูอัตราจ้าง

นายพิษณุ เพชรพิรุณ
ครูอัตราจ้าง