ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางรัชนี บุญทองใหม่
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางจารีย์ ขาวไกรรัตน์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1

นางสาวดาราวดี บรรจงช่วย
ครู คศ.1

นางสาวศันสนีย์ แก้วแหวน
ครูพนักงานงานราชการ

นางสาวยุวดี บุรานนท์
ครูอัตราจ้าง

นายพิษณุ เพชรพิรุณ
ครูอัตราจ้าง