กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นางสาวจันทร์จิรา แท่นแก้ว
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นางรัชนี บุญทองใหม่
ครู คศ.2

นางจารีย์ ขาวไกรรัตน์
ครู คศ.2

นางสาวเด่นสุภางค์ เวียนนท์
ครู คศ.1

ว่าที่ร้อยตรีหญิงนุสรา พงบรรเทา
ครูผู้ช่วย

นางสาวอนงค์นาฏ ช่วยเต็ม
ครูผู้ช่วย

นางสาวศันสนีย์ แก้วแหวน
พนักงานราชการ

นางสาวยุวดี บุรานนท์
ครูอัตราจ้าง

นายพิษณุ เพชรพิรุณ
ครูอัตราจ้าง