ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวดวงกมล สุขเอมโอษฐ
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวสมศรี เพชรขจร
ครู คศ.2

นางวงเดือน อัจกลับ
ครู คศ.3

นางวราภรณ์ ถือแก้ว
ครู คศ.3

นางสาวพรสุภา มหาทรัพย์
ครู คศ.2

นางสาวมยุรา เมษนิคม
ครู คศ.1

นางสาวสิริวรรณ แก้วอุดม
ครู คศ.1

นางสาวรังสิมา มณีบางกา
ครูผู้ช่วย

นางสาวสุธาทิพย์ ส่งเสริม
ครูผู้ช่วย

นางสาวนลินี ภิรมย์ศักดิ์
ครูอัตราจ้าง