กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวดวงกมล สุขเอมโอษฐ
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางวงเดือน อัจกลับ
ครู คศ.3

นางวราภรณ์ ถือแก้ว
ครู คศ.3

นางสาวพรสุภา มหาทรัพย์
ครู คศ.2

นางสาวมยุรา เมษนิคม
ครู คศ.2

นายพุฒิคุณ ทองคำ
ครู คศ.1

นางสาววิมลมาส อุดมสินธ์
ครู คศ.1

นางสาวรังสิมา มณีบางกา
ครู คศ.1

นางสาวสุธาทิพย์ ส่งเสริม
ครู คศ.1

นางสาวณัฏฐ์ฏาพร รัตนพงศ์
ครูผู้ช่วย