ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวดวงกมล สุขเอมโอษฐ
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวสมศรี เพชรขจร
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/4

นางวงเดือน อัจกลับ
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2

นางวราภรณ์ ถือแก้ว
ครู คศ.3

นางสาวพรสุภา มหาทรัพย์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/3

นางสาวมยุรา เมษนิคม
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/1

นางสาวสิริวรรณ แก้วอุดม
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/1

นางสาวรังสิมา มณีบางกา
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2

นายนทีธร วงษ์ทอง
ครูผู้ช่วย

นางสาวสุธาทิพย์ ส่งเสริม
ครูผู้ช่วย

นางสาวนลินี ภิรมย์ศักดิ์
ครูอัตราจ้าง