ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวดวงกมล สุขเอมโอษฐ
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นายผดล อัจกลับ
ครู คศ.2

นางสาวสมศรี เพชรขจร
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/4

นางวงเดือน อัจกลับ
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2

นางวราภรณ์ ถือแก้ว
ครู คศ.3

นางสาวพรสุภา มหาทรัพย์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/3

นางสาวมยุรา เมษนิคม
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/1

นางสาวสิริวรรณ แก้วอุดม
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/1

นางสาวรังสิมา มณีบางกา
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2