ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสาวดวงกมล สุขเอมโอษฐ
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นายผดล อัจกลับ
ครู คศ.2

นางสาวสมศรี เพชรขจร
ครู คศ.2

นางวงเดือน อัจกลับ
ครู คศ.2

นางวราภรณ์ ถือแก้ว
ครู คศ.3

นางสาวมยุรา เมษนิคม
ครู คศ.1