ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาววรรณี เทพสุวรรณ
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางวาสนา ตระหง่าน
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/1

นางสาวปิยวรรณ สุระชิต
ครู คศ.1

นางสาวธัญญลักษณ์ ชูวัจนะ
ครูผู้ช่วย

นางสาวประภัสสร สกุณา
ครูผู้ช่วย

นางสาวธัญวรัตน์ สุวพัฒน์
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/4