กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางสาวธัญญลักษณ์ ชูวัจนะ
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางสาววรรณี เทพสุวรรณ
ครู คศ.3

นางวาสนา ตระหง่าน
ครู คศ.3

นางสาวนิธิยา ทองยวน
ครู คศ.2

นางสาวประภัสสร สกุณา
ครู คศ.1

นางสาวจุฑามาศ แก้วพินิจ
ครูผู้ช่วย

นางสาวศศิพิมล กรัณย์ธัญเจริญ

นายรัฐพล รัตนูปกรณ์