ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาววรรณี เทพสุวรรณ
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางวาสนา ตระหง่าน
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/1

นางสาวพิรุณพร ศิริรัตน์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/2

นางสาวปิยวรรณ สุระชิต
ครู คศ.1

นางสาวณัฐกฤตา ตันเจริญ
ครูอัตราจ้าง

นางสาวธัญวรัตน์ สุวพัฒน์
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/4