กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางสาวญาณิน ปะติตัง
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นายภัทรวิชช์ ปลื้มใจ
ครู คศ.2

นางสาวน้ำฝน ตักศิลา
ครู คศ.1

นางสาวสกุณา เทียมนขา
ครู คศ.1

นางสาวปิยธิดา มีเมตตา
ครู คศ.1

นางสาวณัฐวดี จุ้ยนคร
ครู คศ.1

นางสาวกนกวรรณ อธิกูล
พนักงานราชการ