ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวปิยธิดา มีเมตตา
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวน้ำฝน ตักศิลา
ครู คศ.1

นางสาวญาณิน ปะติตัง
ครู คศ.1

นางสาวณัฐวดี จุ้ยนคร
ครูผู้ช่วย

นางสาวกนกวรรณ อธิกูล
พนักงานราชการ

นางสาวสุธิตา ชนะ
ครูอัตราจ้าง