ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวปิยธิดา มีเมตตา
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสุดไฉน จินายง
ครู คศ.3

นางวรรณี ดุษฎี
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/3

นางสาวน้ำฝน ตักศิลา
ครู คศ.1

นางสาวกนกวรรณ อธิกูล
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/4