ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวกนกวรรณ อธิกูล
พนักงานราชการ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสุดไฉน จินายง
ครู คศ.3

นางวรรณี ดุษฎี
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/2

นางสาวน้ำฝน ตักศิลา
ครู คศ.1