ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวกนกวรรณ อธิกูล
พนักงานราชการ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสุวนีย์ ทิพย์โพธิ์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/4

นางสุดไฉน จินายง
ครู คศ.3

นางวรรณี ดุษฎี
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/2

นางสาวเกษรินทร์ สังขวิจิตร
ครูผู้ช่วย

นางสาวน้ำฝน ตักศิลา
ครู คศ.1