คณะผู้บริหาร

นางอิสรีย์ อิฐกอ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางสาวอุษณีย์ โยธินะเวคิน
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางสาวเกษณี สุจจิตร์จูล
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายมงคล เกลี้ยงสงค์
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางวราภรณ์ ถือแก้ว
หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ

นายศักดิ์ดา โพธิ์ผลิ
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานงบประมาณและแผนงาน

นางวงเดือน อัจกลับ
หัวหน้างานกลุ่มอำนวยการ

นายเฉลิมพล ประเสริฐศรี
หัวหน้ากลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
เบอร์โทร : 0855746995