คณะผู้บริหาร

นางอิสรีย์ อิฐกอ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางสาวอุษณีย์ โยธินะเวคิน
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางสาวเกษณี สุจจิตร์จูล
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายมงคล เกลี้ยงสงค์
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางวราภรณ์ ถือแก้ว
หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ

นายศักดิ์ดา โพธิ์ผลิ
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานงบประมาณและแผนงาน

นางวงเดือน อัจกลับ
หัวหน้างานกลุ่มอำนวยการ

นางสาวเกษรินทร์ สังขวิจิตร
หัวหน้ากลุ่มบริหารกิจการนักเรียน

นางสาวดวงกมล สุขเอมโอษฐ
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล

นางสาวญาณิน ปะติตัง
หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป