ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯศิลปะ

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นายธีระพงศ์ ดำรงพรพิชัย
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
วุฒิการศึกษา :
วิชาเอก :
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2546 ปริญญาตรี/ศศ.บ. มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา / ดนตรี ( ดนตรีสากล )
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
30 พฤษภาคม 2557 โรงเรียนทุ่งตะโกวิทยา ครู ค.ศ. 1
20 มกราคม 2552 โรงเรียนทุ่งตะโกวิทยา ครูผู้ช่วย
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล