ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯศิลปะ

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นายธีระพงศ์ เหวียดแป้น
ตำแหน่ง : ครูอัตราจ้าง
วุฒิการศึกษา :
วิชาเอก :
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2557 ปริญญาตรี/ศศ.บ. มหาวิทยาลัยาชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา / ดนตรีสากล
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
1 ตุลาคม 2559 โรงเรียนทุ่งตะโกวิทยา ครูอัตราจ้าง
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 วิจัยในชั้นเรียน เรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง scale ทางดนตรีโดยใช้การปฏิบัติเครื่องดนตรีประเภท keyboard ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 5/1 โรงเรียนทุ่งตะโกวิทยา