ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางสาวมยุรา เมษนิคม
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท
วิชาเอก : บริหารการศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2555 ปริญญาตรี/กศ.บ. มหาวิทยาลัยทักษิณ/วิทยาศาสตร์-ฟิสิกส์
2561 ปริญญาโท/ครุศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี/การบริหารการศึกษา
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
8 พฤษภาคม 2559 โรงเรียนทุ่งตะโกวิทยา ครู ค.ศ. 1
8 พฤษภาคม 2557 โรงเรียนทุ่งตะโกวิทยา ครูผู้ช่วย
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 วิจัยในชั้นเรียน เรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเจตคติต่อวิชาฟิสิกส์โดยใช้ชุดการเรียนการสอน เรื่อง งานและพลังงาน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนทุ่งตะโกวิทยา