ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางสาวพรสุภา มหาทรัพย์
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท
วิชาเอก : บริหารการศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2548 ปริญญาตรี/มธ.บ. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์/ระบบสารสนเทศ
2556 ปริญญาโท/ศษ.ม. มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี/บริหารการศึกษา
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
7 พฤษภาคม 2557 โรงเรียนทุ่งตะโกวิทยา ครู ค.ศ. 1
13 กันยายน 2554 โรงเรียนบ้านตาขุน ครูผู้ช่วย
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล