ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางสินีนุช โทอรัญ
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : ภาษาอังกฤษ
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2548 ปริญญาตรี/กศ.บ. มหาวิทยาลัยบูรพา/ภาษาอังกฤษ
2550 ปริญญาตรี/ศศ.บ. มหาวิทยาลัยรามคำแหง/สื่อสารมวลชน
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
20 มกราคม 2555 โรงเรียนทุ่งตะโกวิทยา ครู ค.ศ. 1
30 พฤษภาคม 2551 โรงเรียนละแมวิทยา ครูผู้ช่วย
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล