ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางสาวดวงกมล สุขเอมโอษฐ
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : ชีววิทยา
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2546 ปริญญาตรี/วท.บ. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์/ชีววิทยา
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
20 เมษายน 2550 โรงเรียนทุ่งตะโกวิทยา ครู ค.ศ. 1
1 ธันวาคม 2547 โรงเรียนบ้านทับใหม่ อาจารย์ 1
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล