ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางวงเดือน อัจกลับ
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : วิทยาศาสตร์ทั่วไป
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2538 ปริญญาตรี/คบ. ราชภัฏสุราษฎร์ธานี/วิทยาศาสตร์ทั่วไป
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
6 มิถุนายน 2554 โรงเรียนทุ่งตะโกวิทยา ครู ค.ศ. 2
16 มิถุนายน 2538 โรงเรียน อาจารย์ 1
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล