ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นายผดล อัจกลับ
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : วิทยาศาสตร์
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2527 ป.กศ.สูง วิทยาลัยครูสุราษฎร์ธานี/วิทยาศาสตร์ทั่วไป
2532 ปริญญาตรี/ศษ.บ. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช/วิทยาศาสตร์
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
1 ตุลาคม 2550 โรงเรียนทุ่งตะโกวิทยา ครู ค.ศ. 2
1 ตุลาคม 2536 โรงเรียนเขาทะลุพิทยาคม อาจารย์ 1
13 พฤษภาคม 2528 โรงเรียนขอนหาดประชาสรรค์ ครู 2
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล