ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางสาวสมศรี เพชรขจร
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท
วิชาเอก : วิทยาศาสตร์
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2525 ปริญญาตรี/วท.บ. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์/วิทยาศาสตร์ทั่วไป
2531 ปริญญาโท/กศ.ม. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ/การสอนวิทยาศาสตร์
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
10 พฤษภาคม 2526 โรงเรียนทุ่งตะโกวิทยา อาจารย์ 1
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล