ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางจารีย์ ขาวไกรรัตน์
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
วุฒิการศึกษา :
วิชาเอก : โสตทัศนศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2535 ปริญญาตรี/ศษ.บ. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์/ เทคโนโลยีการศึกษา
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
15 ตุลาคม 2555 โรงเรียนทุ่งตะโกวิทยา ครู ค.ศ. 2
1 พฤษภาคม 2547 โรงเรียนทุ่งตะโกวิทยา อาจารย์ 2
21 กรกฎาคม 2538 โรงเรียนทุ่งตะโกวิทยา อาจารย์ 1
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล