ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางรัชนี บุญทองใหม่
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : สังคมศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2530 ปริญญาตรี/ศษ.บ. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช / สังคมศึกษา
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
24 ธันวาคม 2547 โรงเรียนทุ่งตะโกวิทยา ครู ค.ศ. 2
20 ธันวาคม 2545 โรงเรียนทุ่งตะโกวิทยา อาจารย์ 2
15 มิถุนายน 2535 โรงเรียนบ้านสองแพรก อาจารย์ 1 ระดับ 3
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 วิจัยในชั้นเรียน เรื่อง การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ด้วยวิธีการสอบย่อยทุกสัปดาห์กับวิธีทดสอบเมื่อจบหน่วยการเรียน