ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นายบุญลือ อยู่พรหม
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : พลศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2536 ปริญญาตรี วิทยาลัยครูสุราษฎร์ธานี/ บริหารการศึกษา
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
24 ธันวาคม 2547 โรงเรียนทุ่งตะโกวิทยา ครู ค.ศ. 2
1 ตุลาคม 2541 โรงเรียนทุ่งตะโกวิทยา อาจารย์ 2
1 ตุลาคม 2530 โรงเรียนทุ่งตะโกวิทยา อาจารย์ 1
10 พฤษภาคม 2526 โรงเรียนทุ่งตะโกวิทยา ครู 2
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล