ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางนันท์นภัส นุ้ยพ่วง
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : ภาษาอังกฤษ
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2544 ปริญญาตรี/คบ. สถาบันราชภัฎจันทรเกษม / ภาษาอังกฤษ
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
8 กรกฎาคม 2553 โรงเรียนทุ่งตะโกวิทยา ครู ค.ศ. 1
30 เมษายน 2550 โรงเรียนนาสักวิทยา ครู ค.ศ. 1
31 มกราคม 2549 โรงเรียนบ้านน้ำลอดน้อย ครู ค.ศ. 1
24 ตุลาคม 2547 โรงเรียนบ้านปูลากาป๊ะ ครู ค.ศ. 1
17 พฤษภาคม 2547 โรงเรียนบ้านปูลากาป๊ะ อาจารย์ 1
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล