ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นายสุวัฒน์ ถิ่นเขาน้อย
ตำแหน่ง : ครูช่วยสอน 2
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : ธุรกิจศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2538 ปริญญาตรี สถาบันราชภัฎสุราษฎธานี / การจัดการทั่วไป
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
3 มีนาคม 2538 โรงเรียนทุ่งตะโกวิทยา ครูช่วยสอน 2
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล