ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางสาวอรัญญา ทองชำนาญ
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : เกษตรทั่วไป
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2531 ปริญญาตรี/ทษ.บ. สถาบันเทคโนโลยีการเกษรตรแม่โจ้/พืชศาสตร์ (ไม้ผล)
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
24 ธันวาคม 2547 โรงเรียนทุ่งตะโกวิทยา ครู ค.ศ. 2
15 กรกฎาคม 2537 โรงเรียนทุ่งตะโกวิทยา อาจารย์ 1
17 กันยายน 2533 โรงเรียนบางคล้าพิทยาคม อาจารย์ 1
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล