ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นายศักดิ์ดา โพธิ์ผลิ
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
วุฒิการศึกษา :
วิชาเอก :
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2536 ปริญญาตรี/ศษ.บ. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ / เกษตรกรรม
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
26 มีนาคม 2552 โรงเรียนทุ่งตะโกวิทยา ครู ค.ศ. 3
21 เมษายน 2549 โรงเรียนทุ่งตะโกวิทยา ครู ค.ศ. 2
15 กรกฎาคม 2547 โรงเรียนทุ่งตะโกวิทยา อาจารย์ 2
1 ตุลาคม 2540 โรงเรียนปากช่องพิทยาคม อาจารย์ 1
25 กรกฎาคม 2535 โรงเรียนบ้านใหญ่พิทยาคม อาจารย์ 1
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล