ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางวาสนา ตระหง่าน
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : คณิตศาสตร์
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2547 กศ.ม. มหาวิทยาลัยทักษิณ / การวัดผลการศึกษา
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
28 ธันวาคม 2558 โรงเรียนทุ่งตะโกวิทยา ครู ค.ศ. 2
1 เมษายน 2555 โรงเรียนทุ่งตะโกวิทยา ครู ค.ศ. 1
5 มิถุนายน 2552 โรงเรียนทุ่งตะโกวิทยา ครูผู้ช่วย
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 วิจัยในชั้นเรียน เรื่อง การศึกษาพฤติกรรมการไม่ส่งการบ้านของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ุ6/3 โรงเรียนทุ่งตะโกวิทยา จังหวัดชุมพร