ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางสาววรรณี เทพสุวรรณ
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท
วิชาเอก :
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2545 กศ.ม. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ/การวัดผลการศึกษา
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
31 สิงหาคม 2549 โรงเรียนทุ่งตะโกวิทยา ครู ค.ศ. 2
1 กรกฎาคม 2548 โรงเรียนทุ่งตะโกวิทยา ครู ค.ศ. 1
1 พฤศจิกายน 2537 โรงเรียนวิชูทิศ อาจารย์ 1 ระดับ 3
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล