ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะผู้บริหาร

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นายผดล อัจกลับ
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายบริหารงบประมาณ
วุฒิการศึกษา :
วิชาเอก :
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
รอการบันทึกข้อมูล
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
รอการบันทึกข้อมูล
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 วิจัยในชั้นเรียน เรื่อง การสำรวจทัศนคติของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนทุ่งตะโกวิทยา ที่มีต่อวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานเกษตร)