ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นายพิษณุ เพชรพิรุณ
ตำแหน่ง : ครูอัตราจ้าง
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : สังคมศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2553 ปริญญาตรี/ศศ.บ. มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี/รัฐประศาสนศาสตร์
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
1 ตุลาคม 2559 โรงเรียนทุ่งตะโกวิทยา ครูอัตราจ้าง
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 วิจัยในชั้นเรียน เรื่อง การศึกษาพฤติกรรมเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องการไม่ส่งงาน/การบ้าน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/3 โรงเรียนทุ่งตะโกวิทยา