ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯศิลปะ

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางสาวจีรพร โคมแก้ว
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท
วิชาเอก : บริหารการศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2556 ปริญญาตรี/ศษ.ม มหาวิทยาลัยปทุมธานี / บริหารการศึกษา
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
15 มิถุนายน 2558 โรงเรียนทุ่งตะโกวิทยา ครู ค.ศ. 1
13 พฤษภาคม 2553 ครูผู้ช่วย
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 วิจัยในชั้นเรียน เรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพลงงามแสงเดือนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1 โรงเรียนทุ่งตะโกวิทยา โดยใช้วิธีการสอนแบบเพื่อนช่วยเพื่อน ปีการศึกษา 2560