ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ประกาศสอบราคา
เอกสารสอบราคาก่อสร้างบ้านพักเลขที่ 2/2560 (อ่าน 404) 15 ธ.ค. 59
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักครู 205/26 (อ่าน 412) 15 ธ.ค. 59
ประกาศโรงเรียนทุ่งตะโกวิทยา เรื่องรายชื่อผู้เสนอราคาที่ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน (อ่าน 507) 10 มิ.ย. 59
ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือก (อ่าน 465) 10 มิ.ย. 59
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องดนตรีวงโยธวาทิตและวงดนตรีสากล (เพิ่มเติม) (อ่าน 499) 27 พ.ค. 59
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องดนตรีวงโยธวาทิตและวงดนตรีสากล (อ่าน 510) 27 พ.ค. 59
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง (อ่าน 603) 25 ส.ค. 58
ด้วยโรงเรียนทุ่งตะโกวิทยา โดยได้รับมอบอำนาจจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามคำสั่งที่ ๒๒/ (อ่าน 635) 05 ม.ค. 58
ประกาศสอบราคาครุภัณฑ์ ติดต่อขอรับเอกสารตั้งแต่วันที่ 12 กันยายน พ.ศ.2557 ในวันและเวลาราชการ ณ ห้ (อ่าน 771) 13 ก.ย. 57
สอบราคาซื้อหนังสือเรียนตามนโยบายการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายในการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพ (อ่าน 776) 28 มี.ค. 57
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์โรงเรียนในฝันกลุ่มเป้าหมายที่ 1 ปีงบประมาณ 2555 จำนวน 11 รายการ (อ่าน 1051) 27 ก.ค. 55
สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น จำนวน 1 รายการ (อ่าน 1073) 27 ก.ค. 55