ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรับสมัครนักเรียนโครงการห้องเรียนกีฬา ประจำปีการศึกษา 2566 รับสมัครตั้งแต่วันที่ 4-20 มกราคม 2565 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)


การรับนักเรียนเข้าเรียนในโรงเรียนโครงการห้องเรียนกีฬา  ประจำปีการศึกษา 2566
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4


สมัครได้ 3 ช่องทาง ดังนี้
1.สมัครด้วยตนเองตามวันและเวลาที่ประกาศ  ณ โรงเรียนทุ่งตะโกวิทยา (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)
2.โหลดใบสมัคร(ด้านล่างนี้) และจัดส่งใบสมัคร  หลักฐานเอกสารทางไปรษณีย์(EMS) โดยจ่าหน้าซองถึงผู้อำนวยการโรงเรียน (วงเล็บมุมซองว่า สมัครเรียนห้องเรียนกีฬา)


ชื่อโรงเรียน สถานที่ตั้ง
โรงเรียนทุ่งตะโกวิทยา เลขที่  47/1 หมู่ 1 ตำบลทุ่งตะไคร  อำเภอทุ่งตะโก 
จังหวัดชุมพร  86220
โทรศัพท์ 077-536854
โทรสาร  077-536854

3.สมัครออนไลน์ผ่านระบบ คลิก กรอกใบสมัคร ได้เลย

                                                   

หมายเหตุ 
1. สมัครเรียนระดับ ม.1  กรอกใบสมัคร ไม่ต้องเลือกแผนการเรียน                           
2. สมัครเรียนระดับ ม.4  กรอกใบสมัคร ต้องระบุแผนการเรียนที่นักเรียนเลือกเรียน  

  • ประกาศรายชื่อนักเรียนระดับ ม.1 และ ม.4  ประจำปีการศึกษา 2566  ที่เพจโรงเรียน @thungtakowittaya และเว็บไซต์โรงเรียน http://www.tungtagowit.ac.th/  (วันที่ 25 มกราคม พ.ศ.2566)

  • รายงานตัวและมอบตัว  วันที่  11-12  กุมภาพันธ์  พ.ศ.2566  เวลา 09.00 น. - 16.30 น.      ณ  โรงเรียนทุ่งตะโกวิทยา  จังหวัดชุมพร  ดาวน์โหลดระเบียบการรับสมัคร และใบสมัคร ได้ที่
ระเบียบการรับสมัคร ม.1  ดาวน์โหลด
ระเบียบการรับสมัคร ม.4  ดาวน์โหลด
ใบสมัครสอบเข้าแข่งขัน ม.1  ดาวน์โหลด
ใบสมัครสอบเข้าแข่งขัน ม.4  
ดาวน์โหลด


หลักฐานและเอกสารประกอบการสมัคร
  1. ใบสมัครตามแบบฟอร์มของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่กำหนด
   2. ใบรับรองของโรงเรียนที่แสดงว่ากำลังศึกษาอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (สมัคร ม.1)
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (สมัคร ม.4) ปีการศึกษา 2565 หรือสำเนาหลักฐานการจบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (สมัคร ม.1) (ปพ.1)ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (สมัคร ม.4) (ปพ.1)หรือเทียบเท่า
  3. ใบรับรองความประพฤติ
  4. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป (รูปถ่ายต้องเป็นรูปที่ถ่ายในคราวเดียวกันและถ่ายไว้ไม่เกิน  6 เดือน)
  5. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ชุด ที่มีชื่อผู้สมัครและบิดา – มารดา
  6. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือสูติบัตร จำนวน 1 ชุด
  7. สำเนาหนังสือรับรองผลการแข่งขันกีฬา และ/หรือเกียรติบัตรนักกีฬา สำเนาภาพถ่ายโล่/เหรียญรางวัล หรือหลักฐานอื่นใดที่แสดงความสามารถของผู้สมัครในชนิดกีฬาที่จะสมัครเข้าเรียน (ถ้ามี)
  8. สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)โพสเมื่อ : 08 ธ.ค. 2565,13:26   อ่าน 508 ครั้ง