ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายนวพล ดันสูงเนิน
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งตะโกวิทยา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :
ชื่อ-นามสกุล : นางวราภรณ์ ถือแก้ว
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายงานวิชาการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :
ชื่อ-นามสกุล : นายบุญลือ อยู่พรหม
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :
ชื่อ-นามสกุล : นางรัชนี บุญทองใหม่
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายงานบุคลากร
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวดาราวดี บรรจงช่วย
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายงานกิจการนักเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :
ชื่อ-นามสกุล : นายศักดิ์ดา โพธิ์ผลิ
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายบริหารงานงบประมาณและแผนงาน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :