ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายนวพล ดันสูงเนิน
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งตะโกวิทยา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวอุษณีย์ โยธินะเวคิน
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวเกษณี สุจจิตร์จูล
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :
ชื่อ-นามสกุล : นางวราภรณ์ ถือแก้ว
ตำแหน่ง : หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :
ชื่อ-นามสกุล : นายบุญลือ อยู่พรหม
ตำแหน่ง : หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :
ชื่อ-นามสกุล : นางรัชนี บุญทองใหม่
ตำแหน่ง : หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :
ชื่อ-นามสกุล : นายศักดิ์ดา โพธิ์ผลิ
ตำแหน่ง : หัวหน้ากลุ่มบริหารงานงบประมาณและแผนงาน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :
ชื่อ-นามสกุล : นางวงเดือน อัจกลับ
ตำแหน่ง : หัวหน้างานกลุ่มอำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :