ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะผู้บริหาร

นายนวพล ดันสูงเนิน
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางวราภรณ์ ถือแก้ว
หัวหน้าฝ่ายงานวิชาการ

นางรัชนี บุญทองใหม่
หัวหน้าฝ่ายบริหารบุคลากร

นางสาวดาราวดี บรรจงช่วย
หัวหน้าฝ่ายงานกิจการนักเรียน

นายบุญลือ อยู่พรหม
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

นายศักดิ์ดา โพธิ์ผลิ
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานงบประมาณและแผนงาน