ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะผู้บริหาร

นายปรีชา พิมล
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายบุญลือ อยู่พรหม
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

นางสุวนีย์ ทิพย์โพธิ์
หัวหน้าฝ่ายงานวิชาการ

นางรัชนี บุญทองใหม่
หัวหน้าฝ่ายบริหารบุคลากร

นางสาวดาราวดี บรรจงช่วย
หัวหน้าฝ่ายงานกิจการนักเรียน

นายผดล อัจกลับ
หัวหน้าฝ่ายบริหารงบประมาณ