ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะผู้บริหาร

นายนวพล ดันสูงเนิน
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางสาวอุษณีย์ โยธินะเวคิน
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางสาวเกษณี สุจจิตร์จูล
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางวราภรณ์ ถือแก้ว
หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ

นายบุญลือ อยู่พรหม
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป

นางรัชนี บุญทองใหม่
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล

นายศักดิ์ดา โพธิ์ผลิ
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานงบประมาณและแผนงาน

นางวงเดือน อัจกลับ
หัวหน้างานกลุ่มอำนวยการ