ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
สารสนเทศวิชาการ
ใบสมัครสอบเข้าเรียนโครงการ "ห้องเรียนกีฬา" ม.4 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 121.17 KB 4
ใบสมัครสอบเข้าเรียนโครงการ "ห้องเรียนกีฬา" ม.1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 119.11 KB 5
ประกาศรับสมัครนักเรียน "ห้องเรียนกีฬา" ประจำปีการศึกษา 2565 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 154.93 KB 3
ประกาศรับสมัครนักเรียน "ห้องเรียนกีฬา" ประจำปีการศึกษา 2565 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 158.62 KB 2
เกียรติบัตร Active Learning 2565 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 930.29 KB 24
รายงานผลการทดสอบระดับชาติ O-net ประจำปีการศึกษา 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.09 MB 9
ปฏิทินวิชาการ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 181.49 KB 51
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา SAR 2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.18 MB 63
ผลการทดสอบระดับชาติ O-NET ประจำปีการศึกษา 2564 และผลการเปรียบเทียบ 3 ปี ย้อนหลัง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.11 MB 111
เกียรติบัตร งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 44232
รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.78 MB 48612
ผลการทดสอบ O-Net ประจำปีการศึกษา 2563 และผลการเปรียบเทียบย้อนหลัง 3 ปี Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.86 MB 48198
Best Practice นักเรียน สภานักเรียน JPEG Image ขนาดไฟล์ 260.94 KB 48241
Best Practice ผู้บริหาร โครงการห้องเรียนกีฬา JPEG Image ขนาดไฟล์ 269.84 KB 48288
Best Practice ครู นวัตกรรมการเรียนการสอนโดยใช้ Google Apps for Education ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา Covid 19 JPEG Image ขนาดไฟล์ 293.54 KB 48509
>รายงานการพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 3R 8C 48471
ทักษะศตวรรษที่ 21 (3R 8C) ทักษะคอมพิวเตอร์ Word Document ขนาดไฟล์ 401.25 KB 48575
ทักษะศตวรรษที่ 21 (3R 8C) คิดเลขเป็น Word Document ขนาดไฟล์ 958.78 KB 48406
ทักษะศตวรรษที่ 21 (3R 8C) ทักษะคิด แก้ปัญหา Word Document ขนาดไฟล์ 466.51 KB 48431
ทักษะศตวรรษที่ 21 (3R 8C) ทักษะอาชีพ Word Document ขนาดไฟล์ 449.91 KB 48390
เครื่องมือคัดกรองการอ่านออกเขียนได้ ม.1-ม.6 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.8 MB 50102
รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.95 MB 48642
รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นนฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 62.07 KB 48263
รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นนฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 66.32 KB 48294
รายงานผลการแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งที่ 68 ปีการศึกษา 2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 743.58 KB 48409
บันทึกข้อความ ขออนุมัติใช้หลักสูตรและแผนการสอน Word Document ขนาดไฟล์ 53 KB 48438
งานแผนและงบประมาณ
ใบแจ้งการชำระเงินสนับสนุนการศึกษานักเรียนชั้นม.2,ม.3,ม.5และม.6 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 277.02 KB 48409
ใบแจ้งการชำระเงินสนับสนุนการศึกษานักเรียนชั้นม.1และม.4 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 279.66 KB 48508
วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ฉบับปรับปรุง 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 133.33 KB 48186
งบจัดสรรเงินพัฒนาผู้เรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 45.11 KB 48317
จัดสรรงบประมาณภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 199.49 KB 48420
งานทะเบียนและวัดผล
รายชื่อนักเรียนโรงเรียนทุ่งตะโกวิทยา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 (6 พ.ย. 65) Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 749.5 KB 50
สถิติจำนวนนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ครั้งที่ 1 JPEG Image ขนาดไฟล์ 153.34 KB 11
รายชื่อนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (22 มิ.ย. 65) Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 733.5 KB 49
รายชื่อนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ณ วันที่ 24 พ.ค. 65 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 717.5 KB 53
ประกาศเปิดเรียนรูปแบบปกติ (On site) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 754.31 KB 111
รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (แยกกลุ่ม) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 182.7 KB 112
รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 (แยกกลุ่ม) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 191.58 KB 108
รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (แยกกลุ่ม) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 219.2 KB 107
รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (แยกกลุ่ม) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 195.12 KB 116
รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 (แยกกลุ่ม) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 214.27 KB 110
รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (แยกกลุ่ม) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 219.72 KB 108
ประกาศบัญชีรายชื่อนักเรียนระดับม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 284.42 KB 48197
สมุดบันทึกผลการเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 Word Document ขนาดไฟล์ 120.44 KB 48208
อื่นๆ
ประกาศรายชื่อนักเรียนโครงการห้องเรียนกีฬา (เพิ่มเติม) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 118.58 KB 1
ประกาศโรงเรียนทุ่งตะโกวิทยา (เรื่อง รายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โครงการห้องเรียนกีฬา (กีฬาฟุตบอลและกีฬาวอลเลย์บอล) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 158.19 KB 1
ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อในโครงการห้องเรียนกีฬา ปีการศึกษาที่ 1/2566 ม.4 วอลเลย์บอล Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 299.9 KB 1
ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อในโครงการห้องเรียนกีฬา ปีการศึกษาที่ 1/2566 ม.4 ฟุตบอลชาย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 447 KB 1
ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อในโครงการห้องเรียนกีฬา ปีการศึกษาที่ 1/2566 ม.1 วอลเลย์บอล Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 575.44 KB 1
ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อในโครงการห้องเรียนกีฬา ปีการศึกษาที่ 1/2566 ม.1 ฟุตบอลชาย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 877.65 KB 1
ประกาศรายชื่อผํู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อในโครงการห้องเรียนกีฬา ม.4 กีฬาวอลเลย์บอลหญิง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 779.16 KB 99
ประกาศรายชื่อผํู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อในโครงการห้องเรียนกีฬา ม.1 กีฬาวอลเลย์บอลหญิง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.3 MB 99
ประกาศรายชื่อผํู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อในโครงการห้องเรียนกีฬา ม.4 กีฬาฟุตบอลชาย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.13 MB 99
ประกาศรายชื่อผํู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อในโครงการห้องเรียนกีฬา ม.1 กีฬาฟุตบอลชาย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.45 MB 99
รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.55 MB 48242
แบบสรุปผลการวัดผลประเมินผล การรู้เรื่องการอ่าน ตามแนว PISA Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 86.01 KB 48243