ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
สารสนเทศวิชาการ
ตัวอย่างแผนบูรณาการการจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง Word Document ขนาดไฟล์ 270.97 KB 17
แบบฟอร์มแผนบูรณาการการจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง Word Document ขนาดไฟล์ 82.03 KB 14
ประกาศรับสมัครนักเรียนโครงการห้องเรียนกีฬา ม.1 (รอบ 2) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 173.75 KB 3
ประกาศรับสมัครนักเรียนโครงการห้องเรียนกีฬา ม.4 (รอบ 2) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 169.73 KB 9
ประกาศที่นั่งสอบ O-Net ม.6 ทั้งสนามสอบ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 75.75 KB 7
ใบสมัครสอบเข้าเรียนโครงการ "ห้องเรียนกีฬา" ม.4 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 121.17 KB 11
ใบสมัครสอบเข้าเรียนโครงการ "ห้องเรียนกีฬา" ม.1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 119.11 KB 28
ประกาศรับสมัครนักเรียน "ห้องเรียนกีฬา" ประจำปีการศึกษา 2565 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 154.93 KB 9
ประกาศรับสมัครนักเรียน "ห้องเรียนกีฬา" ประจำปีการศึกษา 2565 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 158.62 KB 26
ปฏิทินวิชาการ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 181.49 KB 59
>รายงานการพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 3R 8C 48479
ทักษะศตวรรษที่ 21 (3R 8C) ทักษะคอมพิวเตอร์ Word Document ขนาดไฟล์ 401.25 KB 48581
ทักษะศตวรรษที่ 21 (3R 8C) คิดเลขเป็น Word Document ขนาดไฟล์ 958.78 KB 48428
ทักษะศตวรรษที่ 21 (3R 8C) ทักษะคิด แก้ปัญหา Word Document ขนาดไฟล์ 466.51 KB 48438
ทักษะศตวรรษที่ 21 (3R 8C) ทักษะอาชีพ Word Document ขนาดไฟล์ 449.91 KB 48397
เครื่องมือคัดกรองการอ่านออกเขียนได้ ม.1-ม.6 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.8 MB 50112
งานแผนและงบประมาณ
ใบแจ้งการชำระเงินสนับสนุนการศึกษานักเรียนชั้นม.2,ม.3,ม.5และม.6 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 277.02 KB 48433
ใบแจ้งการชำระเงินสนับสนุนการศึกษานักเรียนชั้นม.1และม.4 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 279.66 KB 48534
วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ฉบับปรับปรุง 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 133.33 KB 48192
งบจัดสรรเงินพัฒนาผู้เรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 45.11 KB 48339
จัดสรรงบประมาณภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 199.49 KB 48442
งานทะเบียนและวัดผล
รายชื่อนักเรียนภาคเรียนที่-1ปีการศึกษา-2566-ที่มีตัวตนจริง ณ วันที่ 23 พ.ค. 66 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 832.5 KB 1
ประกาศรายชื่อนักเรียนจัดชั้นเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 973.78 KB 10
ประกาศรายชื่อนักเรียนจัดชั้นเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 885.61 KB 19
ฐานข้อมูลจำนวนนักเรียน รอบปัจจุบัน ภาคเรียนที่ 2 ปี2565 23 มี.ค. 65 (1080 คน) Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 707.5 KB 35
ฐานข้อมูลรายชื่อนักเรียน รอบ 10 พ.ย.65 (สำหรับงานประกันฯ) จำนวน 1,089 คน Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 715 KB 37
รายชื่อนักเรียนโรงเรียนทุ่งตะโกวิทยา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 (6 พ.ย. 65) Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 749.5 KB 71
สถิติจำนวนนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ครั้งที่ 1 JPEG Image ขนาดไฟล์ 153.34 KB 34
รายชื่อนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (22 มิ.ย. 65) Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 733.5 KB 58
รายชื่อนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ณ วันที่ 24 พ.ค. 65 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 717.5 KB 77
ประกาศเปิดเรียนรูปแบบปกติ (On site) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 754.31 KB 117
รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (แยกกลุ่ม) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 182.7 KB 118
รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 (แยกกลุ่ม) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 191.58 KB 114
รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (แยกกลุ่ม) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 219.2 KB 113
รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (แยกกลุ่ม) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 195.12 KB 139
รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 (แยกกลุ่ม) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 214.27 KB 117
รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (แยกกลุ่ม) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 219.72 KB 131
ประกาศบัญชีรายชื่อนักเรียนระดับม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 284.42 KB 48204
สมุดบันทึกผลการเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 Word Document ขนาดไฟล์ 120.44 KB 48230
งานประกันคุณภาพสถานศึกษา
รายงานการนิเทศติดตาม ประจำปีงบประมาณ 2566 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.16 MB 8
โรงเรียนทุ่งตะโกวิทยาได้รับการประกันคุณภาพภายนอก สมศ รอบ 4 (พ.ศ.2564 - 2568) JPEG Image ขนาดไฟล์ 72.48 KB 8
ประกาศมาตรฐานการศึกษา และค่าเป้าหมายมาตรฐานการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 105.09 KB 10
คำสั่งคณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.71 MB 16
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา SAR 2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.18 MB 94
รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.78 MB 48619
รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.95 MB 48649
รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.55 MB 48264
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
รายชื่อครู นักเรียน และผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.18 MB 5
>เกียรติบัตร งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ประจำปีการศึกษา 2565 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา และระดับชาติ 30
เกียรติบัตร งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 44254
รายงานผลการแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งที่ 68 ปีการศึกษา 2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 743.58 KB 48431
แบบบันทึก/บันทึกข้อความต่าง ๆ
แบบบันทึกกิจกรรมชุมนุม ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 Word Document ขนาดไฟล์ 112.63 KB 8
บันทึกข้อความรายงานการขาดเรียนต่อเนื่องและผลการติดตาม Word Document ขนาดไฟล์ 28.04 KB 8
บันทึกข้อความ ขออนุมัติใช้หลักสูตรและแผนการสอน Word Document ขนาดไฟล์ 53 KB 48444
ผลการทดสอบระดับชาติ O-Net
ข้อมูลสารสนเทศจากผลการทดสอบระดับชาติ O-Net ม3 ม6 ปีการศึกษา 2565 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 602.82 KB 9
ผลการทดสอบระดับชาติ O-Net ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2565 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 98.76 KB 5
ผลการทดสอบระดับชาติ O-Net ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2565 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 97.23 KB 6
รายงานผลการทดสอบระดับชาติ O-net ประจำปีการศึกษา 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.09 MB 31
ผลการทดสอบระดับชาติ O-NET ประจำปีการศึกษา 2564 และผลการเปรียบเทียบ 3 ปี ย้อนหลัง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.11 MB 142
ผลการทดสอบ O-Net ประจำปีการศึกษา 2563 และผลการเปรียบเทียบย้อนหลัง 3 ปี Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.86 MB 48204
รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นนฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 62.07 KB 48269
รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นนฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 66.32 KB 48316
ผลงาน/รางวัล/เกียรติบัตร
เกียรติบัตร Active Learning 2565 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 930.29 KB 37
Best Practice นักเรียน สภานักเรียน JPEG Image ขนาดไฟล์ 260.94 KB 48248
Best Practice ผู้บริหาร โครงการห้องเรียนกีฬา JPEG Image ขนาดไฟล์ 269.84 KB 48295
Best Practice ครู นวัตกรรมการเรียนการสอนโดยใช้ Google Apps for Education ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา Covid 19 JPEG Image ขนาดไฟล์ 293.54 KB 48516
งานพัสดุ
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการปรุงอาหารนักเรียนโครงการห้องเรียนกีฬา ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2566 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.08 MB 3
อื่นๆ
ประกาศรายชื่อนักเรียนโครงการห้องเรียนกีฬา (เพิ่มเติม) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 118.58 KB 23
ประกาศโรงเรียนทุ่งตะโกวิทยา (เรื่อง รายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โครงการห้องเรียนกีฬา (กีฬาฟุตบอลและกีฬาวอลเลย์บอล) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 158.19 KB 7
ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อในโครงการห้องเรียนกีฬา ปีการศึกษาที่ 1/2566 ม.4 วอลเลย์บอล Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 299.9 KB 7
ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อในโครงการห้องเรียนกีฬา ปีการศึกษาที่ 1/2566 ม.4 ฟุตบอลชาย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 447 KB 7
ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อในโครงการห้องเรียนกีฬา ปีการศึกษาที่ 1/2566 ม.1 วอลเลย์บอล Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 575.44 KB 23
ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อในโครงการห้องเรียนกีฬา ปีการศึกษาที่ 1/2566 ม.1 ฟุตบอลชาย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 877.65 KB 7
ประกาศรายชื่อผํู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อในโครงการห้องเรียนกีฬา ม.4 กีฬาวอลเลย์บอลหญิง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 779.16 KB 121
ประกาศรายชื่อผํู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อในโครงการห้องเรียนกีฬา ม.1 กีฬาวอลเลย์บอลหญิง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.3 MB 105
ประกาศรายชื่อผํู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อในโครงการห้องเรียนกีฬา ม.4 กีฬาฟุตบอลชาย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.13 MB 105
ประกาศรายชื่อผํู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อในโครงการห้องเรียนกีฬา ม.1 กีฬาฟุตบอลชาย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.45 MB 121
แบบสรุปผลการวัดผลประเมินผล การรู้เรื่องการอ่าน ตามแนว PISA Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 86.01 KB 48265