ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
สารสนเทศวิชาการ
เกียรติบัตร งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 44131
รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.78 MB 48497
ผลการทดสอบ O-Net ประจำปีการศึกษา 2563 และผลการเปรียบเทียบย้อนหลัง 3 ปี Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.86 MB 48085
Best Practice นักเรียน สภานักเรียน JPEG Image ขนาดไฟล์ 260.94 KB 48136
Best Practice ผู้บริหาร โครงการห้องเรียนกีฬา JPEG Image ขนาดไฟล์ 269.84 KB 48184
Best Practice ครู นวัตกรรมการเรียนการสอนโดยใช้ Google Apps for Education ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา Covid 19 JPEG Image ขนาดไฟล์ 293.54 KB 48410
รายงานการพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 3R 8C 48366
ทักษะศตวรรษที่ 21 (3R 8C) ทักษะคอมพิวเตอร์ Word Document ขนาดไฟล์ 401.25 KB 48473
ทักษะศตวรรษที่ 21 (3R 8C) คิดเลขเป็น Word Document ขนาดไฟล์ 958.78 KB 48304
ทักษะศตวรรษที่ 21 (3R 8C) ทักษะคิด แก้ปัญหา Word Document ขนาดไฟล์ 466.51 KB 48327
ทักษะศตวรรษที่ 21 (3R 8C) ทักษะอาชีพ Word Document ขนาดไฟล์ 449.91 KB 48287
เครื่องมือคัดกรองการอ่านออกเขียนได้ ม.1-ม.6 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.8 MB 49988
รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.95 MB 48535
รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นนฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 62.07 KB 48160
รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นนฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 66.32 KB 48193
รายงานผลการแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งที่ 68 ปีการศึกษา 2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 743.58 KB 48303
บันทึกข้อความ ขออนุมัติใช้หลักสูตรและแผนการสอน Word Document ขนาดไฟล์ 53 KB 48331
งานแผนและงบประมาณ
ใบแจ้งการชำระเงินสนับสนุนการศึกษานักเรียนชั้นม.2,ม.3,ม.5และม.6 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 277.02 KB 48304
ใบแจ้งการชำระเงินสนับสนุนการศึกษานักเรียนชั้นม.1และม.4 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 279.66 KB 48404
วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ฉบับปรับปรุง 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 133.33 KB 48085
งบจัดสรรเงินพัฒนาผู้เรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 45.11 KB 48215
จัดสรรงบประมาณภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 199.49 KB 48319
งานทะเบียนและวัดผล
ประกาศเปิดเรียนรูปแบบปกติ (On site) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 754.31 KB 7
รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (แยกกลุ่ม) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 182.7 KB 6
รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 (แยกกลุ่ม) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 191.58 KB 5
รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (แยกกลุ่ม) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 219.2 KB 6
รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (แยกกลุ่ม) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 195.12 KB 6
รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 (แยกกลุ่ม) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 214.27 KB 7
รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (แยกกลุ่ม) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 219.72 KB 5
ประกาศบัญชีรายชื่อนักเรียนระดับม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 284.42 KB 48095
สมุดบันทึกผลการเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 Word Document ขนาดไฟล์ 120.44 KB 48105
อื่นๆ
รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.55 MB 48141
แบบสรุปผลการวัดผลประเมินผล การรู้เรื่องการอ่าน ตามแนว PISA Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 86.01 KB 48140