ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
สารสนเทศวิชาการ
ปฏิทินวิชาการ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 181.49 KB 35
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา SAR 2564 43
ผลการทดสอบระดับชาติ O-NET ประจำปีการศึกษา 2564 และผลการเปรียบเทียบ 3 ปี ย้อนหลัง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.11 MB 103
เกียรติบัตร งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 44227
รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.78 MB 48598
ผลการทดสอบ O-Net ประจำปีการศึกษา 2563 และผลการเปรียบเทียบย้อนหลัง 3 ปี Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.86 MB 48191
Best Practice นักเรียน สภานักเรียน JPEG Image ขนาดไฟล์ 260.94 KB 48233
Best Practice ผู้บริหาร โครงการห้องเรียนกีฬา JPEG Image ขนาดไฟล์ 269.84 KB 48284
Best Practice ครู นวัตกรรมการเรียนการสอนโดยใช้ Google Apps for Education ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา Covid 19 JPEG Image ขนาดไฟล์ 293.54 KB 48506
>รายงานการพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 3R 8C 48468
ทักษะศตวรรษที่ 21 (3R 8C) ทักษะคอมพิวเตอร์ Word Document ขนาดไฟล์ 401.25 KB 48571
ทักษะศตวรรษที่ 21 (3R 8C) คิดเลขเป็น Word Document ขนาดไฟล์ 958.78 KB 48402
ทักษะศตวรรษที่ 21 (3R 8C) ทักษะคิด แก้ปัญหา Word Document ขนาดไฟล์ 466.51 KB 48426
ทักษะศตวรรษที่ 21 (3R 8C) ทักษะอาชีพ Word Document ขนาดไฟล์ 449.91 KB 48384
เครื่องมือคัดกรองการอ่านออกเขียนได้ ม.1-ม.6 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.8 MB 50089
รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.95 MB 48633
รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นนฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 62.07 KB 48260
รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นนฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 66.32 KB 48291
รายงานผลการแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งที่ 68 ปีการศึกษา 2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 743.58 KB 48401
บันทึกข้อความ ขออนุมัติใช้หลักสูตรและแผนการสอน Word Document ขนาดไฟล์ 53 KB 48430
งานแผนและงบประมาณ
ใบแจ้งการชำระเงินสนับสนุนการศึกษานักเรียนชั้นม.2,ม.3,ม.5และม.6 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 277.02 KB 48403
ใบแจ้งการชำระเงินสนับสนุนการศึกษานักเรียนชั้นม.1และม.4 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 279.66 KB 48504
วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ฉบับปรับปรุง 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 133.33 KB 48182
งบจัดสรรเงินพัฒนาผู้เรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 45.11 KB 48314
จัดสรรงบประมาณภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 199.49 KB 48417
งานทะเบียนและวัดผล
สถิติจำนวนนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ครั้งที่ 1 JPEG Image ขนาดไฟล์ 153.34 KB 1
รายชื่อนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (22 มิ.ย. 65) Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 733.5 KB 44
รายชื่อนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ณ วันที่ 24 พ.ค. 65 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 717.5 KB 48
ประกาศเปิดเรียนรูปแบบปกติ (On site) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 754.31 KB 108
รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (แยกกลุ่ม) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 182.7 KB 106
รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 (แยกกลุ่ม) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 191.58 KB 104
รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (แยกกลุ่ม) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 219.2 KB 103
รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (แยกกลุ่ม) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 195.12 KB 111
รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 (แยกกลุ่ม) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 214.27 KB 105
รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (แยกกลุ่ม) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 219.72 KB 104
ประกาศบัญชีรายชื่อนักเรียนระดับม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 284.42 KB 48193
สมุดบันทึกผลการเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 Word Document ขนาดไฟล์ 120.44 KB 48203
อื่นๆ
ประกาศรายชื่อผํู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อในโครงการห้องเรียนกีฬา ม.4 กีฬาวอลเลย์บอลหญิง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 779.16 KB 96
ประกาศรายชื่อผํู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อในโครงการห้องเรียนกีฬา ม.1 กีฬาวอลเลย์บอลหญิง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.3 MB 96
ประกาศรายชื่อผํู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อในโครงการห้องเรียนกีฬา ม.4 กีฬาฟุตบอลชาย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.13 MB 96
ประกาศรายชื่อผํู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อในโครงการห้องเรียนกีฬา ม.1 กีฬาฟุตบอลชาย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.45 MB 96
รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.55 MB 48239
แบบสรุปผลการวัดผลประเมินผล การรู้เรื่องการอ่าน ตามแนว PISA Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 86.01 KB 48240