ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
จำนวนนักเรียน
จำนวนนักเรียน
ตารางจำนวนนักเรียนทัั้งหมด (คน)
 
ที่ ระดับชั้น จำนวนห้อง ชาย หญิง รวม
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 5 92 86 178
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 4 52 58 110
3 มัธยมศึกษาปีที่ 3 4 56 48 104
  รวม 13 200 192 392
1 มัธยมศึกษาปีที่ 4 4 57 60 117
2 มัธยมศึกษาปีที่ 5 4 43 55 98
3 มัธยมศึกษาปีที่ 6 3 25 41 66
  รวม 11 125 156 281
  รวม ม.ต้น และ ม.ปลาย 24 325 348 673

ข้อมูล ณ วันที่  3  ธันวาคม  2561  : งานทะเบียนโรงเรียนทุ่งตะโกวิทยา