จำนวนนักเรียน
จำนวนนักเรียน
yes ภาคเรียนที่ 1   ปีการศึกษา 2563 yes
 

ลำดับ

ระดับชั้น

ห้องเรียน

ชาย

หญิง

รวม

ร้อยละ

1

มัธยมศึกษาปีที่ 1

5

108

69

177

18.77

2

มัธยมศึกษาปีที่ 2

5

101

98

199

21.10

3

มัธยมศึกษาปีที่ 3

5

82

83

165

17.50

4

มัธยมศึกษาปีที่ 4

4

90

81

171

18.13

5

มัธยมศึกษาปีที่ 5

4

61

60

121

12.83

6

มัธยมศึกษาปีที่ 6

4

53

57

110

11.66

 

รวม

27

495

448

943

100