พันธกิจ/เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ
  1. จัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
  2. ส่งเสริมผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านกีฬา ศิลปะ และทักษะอาชีพ
  3. พัฒนาสื่อ เทคโนโลยี นวัตกรรม อาคารสถานที่ ให้เอื้อต่อการเรียนรู้
  4. บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
เป้าหมาย/เป้าประสงค์
  1. นักเรียนทุกคนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
  2. นักเรียนมีความสามารถด้านกีฬา ศิลปะ และทักษะอาชีพ เต็มตามศักยภาพ
  3. มีสื่อ เทคโนโลยี อาคารสถานที่ ให้เอื้อต่อการเรียนรู้
  4. มีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง