ปรัชญา/วิสัยทัศน์/อัตลักษณ์
ปรัชญา
วิสัยทัศน์
วิสัยทัศน์
 โรงเรียนทุ่งตะโกวิทยาเป็นองค์กรการเรียนรู้ที่มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน มุ่งส่งเสริมผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านกีฬา ศิลปะ และทักษะอาชีพ มีสื่อ เทคโนโลยี นวัตกรรม อาคารสถานที่    ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ภายใต้การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
อัตลักษณ์โรงเรียน