ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน
จำนวนนักเรียนโรงเรียนทุ่งตะโกวิทยา  ภาคเรียนที่ 2/2560
ระดับ ชาย หญิง รวม
ม.1 61 67 128
ม.2 68 49 117
ม.3 59 57 116
ม.4 41 55 96
ม.5 25 41 66
ม.6 29 55 84
รวม 283 324 607
ข้อมูล ณ วันที่  10  พฤศจิกายน  2560