ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
เพลงโรงเรียน
เพลงโรงเรียน
                         มาร์ช ท.ว.

                             ท.ว. หล่อหลอม  ชีวิตเรา
                     ฝึกหัดขัดเกลา  ให้เราเจริญก้าวหน้า
                        แสงเทียน  ส่องทาง  สว่างปัญญา
                           เรียนดี  มีจรรยา  รักษาวินัย
                          ดำ..แดง  เป็นแหล่งการฝึกฝน
                           มานะอดทน  สามัคคี  มีน้ำใจ
                       ส่งเสริมกีฬา  ศิลปะ  ธรรมะนำชัย
                           วิชาการ  งานทั่วไป  ให้ดำรง
                                  ลูก ท.ว.  ไม่ย่อท้อใจ
                        อุปสรรคใดใด  ฝ่าฝันด้วยใจมั่นคง
                        รักศักดิศรี  สร้างความดี  ให้ยืนยง
                               ทรนง  ในสายเลือด  ท.ว.
 
คุณครูสมมารถ  บำรุงเสนา
อดีตผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งตะโกวิทยา
ประพันธ์