ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
              โรงเรียนทุ่งตะโกวิทยาเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำอำเภอทุ่งตะโก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งอยู่เลขที่ 47 หมู่ที่ 1 ตำบลทุ่งตะไคร อำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร 86220 หมายเลขโทรศัพท์ 077-536854 หมายเลขโทรสาร 077-585258 อีเมล tungtagowit@hotmail.com เว็บไซต์http://www.tungtagowit.ac.th
               โรงเรียนทุ่งตะโกวิทยาตั้งขึ้นในปีการศึกษา 2520 โดยใช้ศูนย์พัฒนาตำบล หมู่ที่ 2 ตำบล       ทุ่งตะไคร อำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร เป็นสถานที่เรียนในระยะแรก ซึ่งมีจำนวน 2 ห้องเรียน นักเรียนทั้งหมด 98 คน และได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครองนักเรียนในการสร้างโต๊ะ เก้าอี้ และอุปกรณ์ที่จำเป็นซึ่งต่อมานายเขียน–นางพุฒิ พินนาสัก ได้บริจาคที่ดิน มีเนื้อที่ 36 ไร่ 2 งาน 5.9 ตารางวา ติดทางหลวง ระหว่างทางหลวงหมายเลข 41 กิโลเมตรที่ 46 โรงเรียนจึงได้ย้ายนักเรียนมาเรียนในเดือนมกราคม พ.ศ. 2521 จนถึงปัจจุบัน
ปัจจุบันโรงเรียนทุ่งตะโกวิทยาเปิดสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษา   ปีที่ 6 มีนักเรียนจำนวน 23 ห้องเรียน นักเรียนทั้งหมด 574 คน มีโรงเรียนในเขตพื้นที่บริการ 15 โรงเรียน   ในเขต 4 ตำบล ได้แก่ ตำบลทุ่งตะไคร ตำบลช่องไม้แก้ว ตำบลตะโกและตำบลปากตะโก บริเวณใกล้เคียง     มีสถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษา คือ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร และวิทยาลัยประมงชุมพร          เขตอุดมศักดิ์
               โรงเรียนผ่านการประเมินตามโครงการหนึ่งอำเภอหนึ่งโรงเรียนในฝัน เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2549และได้รับการรับรองมาตรฐานและการประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์กรมหาชน) รอบสามเมื่อวันที่ 6-8 กรกฎาคม 2554